You are currently viewing Odwierty geologiczne a kategorie geotechniczne

Odwierty geologiczne a kategorie geotechniczne

Zanim jeszcze ruszą prace budowlane na budowniczego czeka mnóstwo formalności. Jedną z nich jest kwestia wykonania odwiertów geologicznych. Odwierty dzieli się na kategorie, a zlecenie odwiertów danej kategorii zależy od rodzaju gleby i charakteru stawianej budowli.

Odwierty geologiczne w trzech kategoriach

Prace budowlaneBadania gelologiczne są niezbędne do wykonania budowli. Ekspertyza, będąca wynikiem i podsumowaniem badania, określa między innymi stan i rodzaj gleby i wód gruntowych na terenie budowli. Taką ekspertyzę musimy także przedstawić, kiedy chcemy uzyskać pozwolenie na badanie. Jednakże, by zlecić takie badanie, musimy wiedzieć, jakie dokładnie odwierty wykonać. W tym zadaniu pomoże nam architekt budynku – to on określa odwierty jakiej kategorii należy przeprowadzić. Odwierty geotechniczne dzielą się na trzy kategorie. Im wyższa kategoria odwiertów, tym więcej badań należy przeprowadzić. Pierwsza dotyczy niewielkich budynków, stawianych na prostych warunkach gruntowych. Do tej kategorii należy większość domów jednorodzinnych. Czasem dla takich inwestycji budowlanych konieczne jest jedynie napisanie opinii geotechnicznej.

Teren budowyDrugą kategorię odwiertów stosuje się dla bardziej rozbudowanych planów budowlanych, obejmujących wkopanie fundamentów, wykonanie nasypów, filarów czy nabrzeży. W tej kategorii ekspertyza z odwiertów zawiera dokładną analizę ilościową i jakościową warunków gruntowych. Odwierty geologiczne trzeciej kategorii stosuje się dla budynków wielokondygnacyjnych, o skomplikowanym schemacie projektowym, budowanych na trudnej nawierzchni i dla inwestycji, które mogą mieć wpływ na środowisko, a także dla tuneli i innych obiektów budowlanych na pewnej głębokości. Na odwierty trzeciej kategorii przeznacza się najwięcej czasu, a badanie to jest najbardziej szczegółowe. Od 2012 przeprowadzanie ekspertyzy geotechnicznej jest obowiązkowe dla wszystkich inwestycji, niezależnie od tego, jakiej kategorii odwierty należy do niej wykonać. Raport z takich odwiertów stanowi bazę do wszelkich dalszych działań prowadzonych na terenie budowli. To na jego podstawie ustala się strategię działania i rodzaj materiałów, które powinny zostać użyte do budowy i określa się plan mocowań i fundamentów.

Prawo budowlane jasno określa obowiązek przeprowadzenia badań geologicznych. Podział odwiertów na kategorie ułatwia projektantowi zadanie, ponieważ wtedy wie, co będzie przedstawiać dana ekspertyza. Jeżeli wynik raportu będzie przedstawiał inny stan faktyczny niż zakładano, trzeba zmienić strategię budowlaną.